Medi físic

En aquest primer apartat del blog dedicat al medi físic hi trobem sis subapartats, que són els següents:

Introducció
Clima
Les planes
Sierra Guaniguanico i Guamuhaya
Sierra Maestra
Hidrografia

Font: elaboració pròpia (2008)